فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
دو شنبه 18 خرداد 1394 ساعت 13:3
    http://Darman.mubabol.ac.ir/ZIP/Setup.exe
 

صفحه قبل 1 صفحه بعد
  آدرس الکترونیکی جهت ارتباط مستقیم با مدیر کل در خصوص تاخیر در پاسخگویی به متقاضیان موسسات پزشکی و پیراپزشکی
چهار شنبه 18 اسفند 1395 ساعت 14:55
صفحه قبل 1 صفحه بعد