فهرست

امور آزمایشگاه

                   معرفی اداره امور آزمایشگاه ها:                                                                        

 

                   آقای دکتر حسین قربانی

                   مدیر اداره امور آزمایشگاه ها- متخصص آسیب شناسی بالینی

 

                   کارشناسان:

خانم ماهرخ دنگ پیایی

پست سازمانی: کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها

email: mahrok47@yahoo.com

تلفن: 32194712- داخلی 214

 

 

آقای رضا رزاق نیا

پست سازمانی: کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها

email: r.razaghnia@yahoo.com

تلفن: 32194712- داخلی 213

 

 

خانم کوثر اسماعیل نژاد گنجی

پست سازمانی: کارشناس نظارت بر امور آزمایشگاه ها

email: ksganji70@gmail.com

 

 

          رسالت:تامین، حفظ و ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی                          

                   

                   اهداف:        
                 1- ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی از طریق فرایند نگری آموزش
                 2- سهولت دسترسی به خدمات آزمایشگاهی بر آحاد جامعه
                 3-  اداره امورآزمایشگاهها

 

شرح وظایف:

 

 1.  نظارت بر امور آزمایشگاههای بیمارستانها، درمانگاهها ،و آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی.

 

 1.  نظارت و مسئولیت  حسن اجراء مقررات و ضوابط ، بازرسی و کنترل آزمایشگاههای تشخیص طبی و شرکتهای توزیع کننده کیت و مواد مصرفی آزمایشگاه

 

 1. نظارت و مسئولیت حسن اجرای استانداردهای موجود و مصوب آزمایشگاهی و بررسی روشهای آزمایشگاهی مطابق با یافته های جدید علمی و رعایت دستورالعملها و مقررات مربوطه.

 

 1. برنامه ریزی و انجام بازدیدهای مستمر و کارشناسی آزمایشگاهی از نظر دارا بودن شرایط استاندارد و رعایت اصول فنی و تشخیصی- تعداد پرسنل- دارا بودن فضای قابل قبول- کیفیت وسائل و ملزومات و کیت ها و معرف های شیمیائی و تدوین و تنظیم و تطبیق موازین علمی و فنی و قانونی و خط مشی لازم و ابلاغ به آزمایشگاهها.

 

 1.  نظارت بر فعالیت مراکز آزمایشگاهی اعتیاد به مواد مخدر با کنترل دقیق و مستمر و بررسی آمار وفعالیتها و تامین کیت ها و داروهای آزمایشگاهی جهت مراکز مذکور.

 

 1. بررسی و رسیدگی به شکایات طرح شده از طرف بیماران پزشکان موسسات دولتی و خصوصی پرسنل فنی از نظر رعایت ضوابط و آئین نامه ها و تعرفه های قانونی در آزمایشگاهها.

 

 1.  بررسی کنترل کیفی از طریق اعزام کارشناس و بازرسی و یا حضور مسئول فنی در اداره امور آزمایشگاهها جهت تبادل نظر و راهنمائیهای لازم .

 

 1. همکاری با اداره کل  آزمایشگاه  مرجع سلامت  وزارت متبوع و ارسال نمونه های مجهول کنترل کیفی خارجی در مقاطع مختلف سال به کلیه آزمایشگاهها و بررسی منحنی استانداردها از دیدگاه علمی و مورد قبول و انتظار.

 

 1. تشکیل کلاسهای کنترل کیفی در جهت بهبود ارتقاء کیفی و بنیه علمی و عملی آزمایشگاهها به صورت کارگاهی یا جلسات در اداره امور آزمایشگاهها و آزمایشگاه مرجع سلامت.

 

 1.  برگزاری بازآموزی و کنفرانس های علمی و تحقیقی با همکاری اساتید، محققین ، و مراکز علمی و پژوهشی و آموزشی.

 

 1.  راهنمائی و آموزش لازم برای استفاده حداکثر  از امکانات کنترل کیفی داخلی و خارجی در جهت مطلوب نمودن هر چه بیشتر نتایج آزمایشات.

 

 1.  رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به درخواستهای  متقاضیان اخذ پروانه تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه و برگزاری کمیسیون ماده ۲۰دانشگاه و صدور برگه صلاحیت و پروانه مسئول فنی و تاسیس مطابق با ضوابط و استانداردهای اعلام شده.

 

 1. تعیین مسئول فنی موقت برای آزمایشگاهها.

 

 1.  ارزشیابی کلیه آزمایشگاهها اعم از دولتی و خصوصی بصورت گروهی و تنظیم فرم مربوطه و امتیاز بندی.

 

 1.  بازرسی و ارزشیابی کلیه آزمایشگاهها و  بررسی و تصمیم گیری نسبت به رفع نارسائی هایی از لحاظ رعایت و مقررات و شرایط فنی و تخصصی و رسیدگی به تخلفات و پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قضایی و نظام پزشکی.

 

 1. شناسایی و تشکیل پرونده برای کلیه پرسنل شاغل در آزمایشگاههای خصوصی و دولتی و تایید آنها بعنوان پرسنل فنی  و جلوگیری از پرسنل غیر واجد شرایط در اشتغال به کار آزمایشگاهی.

 

 1. تعیین محل خدمت هرگونه پرسنل آزمایشگاه ( انتقالی ، استخدامی و طرحی).

 

 1.  مشاهده و ارزیابی محل آزمایشگاههای جدیدالتاسیس و یا تغییر مکان داده از نظر دارا بودن شرایط و ضوابط منطبق با استانداردهای مصوب.

 

 1.  برنامه ریزی و تصمیم گیری نسبت به توزیع صحیح تجهیزات آزمایشگاهی با توجه به سطح پذیرش بیمار ، نوع تخصص ، فضا و امکانات  و نیز وجود پرسنل فنی و کافی و ارائه مشاوره های خرید تجهیزات به اداره تجهیزات دانشگاه.

 

 1.  نظارت برکنترل کیفی و کمی کیتها و تجهیزات واحدهای تابعه و پی گیری شکایات آزمایشگاهها از شرکت های تولید کننده و توزیع کننده.

 

 1.  نظارت بر آزمایشگاه مرجع دانشگاه

 

 

check list

بیوشیمی

book lab note

پذیرش

درار و انگل

دستورالعمل

سرولوژی

شرکت تهیه ملزومات آزمایشگاهی و کیت ها

کل اطلاعات پاتولوژی

کنترل کیفی

مایعات بدن

میکروب شناسی

نحوه شناسایی مدیریت موارد عدم انطباق

نمونه گیری

هماتولوژی

هورمون