فهرست

برگزاری جلسه تدوین چک لیست نظارتی

برگزاری جلسه تدوین چک لیست نظارتی

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه تدوین چک لیست نظارتی با حضور دکتر شریف پور معاون درمان دانشگاه، کارشناسان نظارت بر درمان، واحد تصویر برداری، مامایی دانشگاه قطب ساری، بابل، گیلان، شاهرود، سمنان مورخ ۹۶/۵/۱۷ در سالن کنفرانس معاونت درمان دانشگاه برگزار شد .

گفتنی است : هدف از برگزاری این جلسه بررسی چک لیست های موسسات پزشکی بوده است .