فهرست

برگزاری ویدئوکنفرانس پیرامون نقش پرستاری در شیوع کروناویروس

برگزاری ویدئوکنفرانس پیرامون نقش پرستاری در شیوع کروناویروس

 توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش کشور

 با حضور اعضا شورای هماهنگی پرستاری دانشگاه ، مدیران خدمات پرستاری، سوپروایزرهای اموزشی و سوپروایزرهای کنترل عفونت مراکز اموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل