فهرست

حضور دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیران معاونت بهداشتی در منزل زنده‌یاد نوروزی

حضور دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیران معاونت بهداشتی در منزل زنده‌یاد نوروزی

حضور دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیران معاونت بهداشتی در منزل زنده‌یاد نوروزی

▪️ زنده یاد #حسین_نوروزی‌کبریا، رئیس امور اداری معاونت بهداشتی بابل روز اول فروردین ۱۳۹۹ در حین عزیمت به محل کار در اثر انحراف از پیچ‌جاده و برخورد L90 با تیربرق در داردکاشت #بابلکنار درگذشت

روحش شاد و یادش گرامی