فهرست

حضور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیران معاونت بهداشتی در منزل زنده‌یاد نوروزی

حضور دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیران معاونت بهداشتی در منزل زنده‌یاد نوروزی

حضور دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل و مدیران معاونت بهداشتی در منزل زنده‌یاد نوروزی

زنده یاد حسین_نوروزی‌کبریا، رئیس امور اداری معاونت بهداشتی بابل روز اول فروردین ۱۳۹۹ در حین عزیمت به محل کار در اثر انحراف از پیچ‌جاده و برخورد L90 با تیربرق در داردکاشت بابلکنار درگذشت.

روحش شاد و یادش گرامی