فهرست

شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین

شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین

فعاليتهاي هر سازماني تحت تأثير مجموعه اي از عوامل قرار دارد. شناخت و بررسي اين عوامل مي تواند كمك مؤثري به بهبود فعاليتها و تحقق اهداف سازماني كند. سازمان براي فعاليتهاي خود منابع محدودي در اختيار دارد كه بايد به بهترين وجه از آنها استفاده و حداكثر ميزان خروجي با كيفيت را با اين منابع محدود توليد كرد. اين امر، بهره وري سازماني را مطرح مي سازد كه هدف اصلي آن استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود و در دسترس سازمان است. عنصر اساسي در ايجاد و بهبود بهره وري، نيروي انساني است. ارزشيابي عملکرد منابع انساني نياز به شاخص هاي مناسب براي سنجش عملکرد دارد. شاخص ها، معيارهايي هستند كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت ها بيان مي نمايد و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي كند. در واقع تدوين شاخص، اساسي ترين منبع اطلاعاتي براي هر گونه ارزشيابي مي باشد. تدوين شاخص هاي منابع انساني در بخش بهداشت و درمان به منظور تأمين اطلاعات كافي جهت ارزيابي مديريت منابع انساني در اين بخش است كه اين كار با طراحي يك چارچوب مفهومي جهت تدوين و طبقه بندي شاخص ها صورت گرفته است.

معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای سامان دهی و ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری و با بهره جستن از توان علمی و دانش آحاد جامعه پرستاری، 10 شاخص به عنوان مهمترین شاخص های کیفیت مراقبت های پرستاری بالینی را در سال 1395 به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ نمود.

این معاونت در نظر دارد تا كيفيت ارائه مراقبت هاي پرستاري را ارزيابي نمايد و از اين طريق دلايلي را كه منجر به كاهش كيفيت مراقبت ها مي شود را شناسايي و برطرف نمايد. لذا محاسبه و ثبت صحيح عدد شاخص ها مي تواند در رفع مشکلات مختلف ارائه خدمات بهينه پرستاري موثر باشد.

درحال حاضر شاخص های کیفیت مراقبتهای پرستاری در بالین به صورت فصلی از مراکز درمانی خصوصی و مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل به صورت فصلی جمع آوری شده و نتایج آن پس از بررسی و تجزیه و تحلیل و جمع بندی نهایی توسط دفتر مدیریت پرستاری دانشگاه به معاونت پرستاری وزارت متبوع ارسال می گردد.