فهرست

معرفی اداره مامائی

رسالت :

اداره  مامايي به عنوان يكي از اداره های زير مجموعه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي بابل از سال  1375  با هدف ارتقای سطح سلامت مادران و نوزادان وکاهش مرگ ومیر مادران ونوزادان درشهرستان بابل شروع به فعالیت نموده است.  

 

اهم وظایف کارشناسان اداره مامایی:

 1.  مامایی:

 

 • اجرای برنامه عملیاتی سالیانه ارسالی از اداره مامایی وزارت متبوع
 • اجرای دستورالعمل های ترویج زایمان طبیعی
 • برگزاری کمیته های دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی به صورت فصلی
 • نظارت بر ثبت زایمانهای انجام شده در سامانه ایمان
 • جمع بندی آمار موارد زایمان طبیعی و سزارین از بیمارستانهای تحت پوشش ، تحلیل آمارها و ارائه بازخورد
 • برنامه ریزی و نظارت به منظور ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات در بلوک زایمانی مراکز درمانی تابعه
 • بازدید از بلوک زایمانهای بیمارستانها و تهیه گزارش بازدید و ارائه پیشنهاد در خصوص رفع نواقص موجود
 • تعیین اولویت های استخدامی در سطوح محیطی و ستادی دانشگاه و  مشارکت در توزیع و تقسیم و اعزام نیروی انسانی مامایی  ( اعم از استخدامی و طرحی و قراردادی و...) در مراکز آموزشی درمانی تابعه دانشگاه
 • بررسی و پیگیری شکایات مرتبط(پرسنل مامایی و سایر مراجعه کنندگان) و برنامه ریزی جهت اصلاح فرایندها
 • نیازسنجی آموزش و برنامه ریزی و مشارکت جهت برگزاری کنفرانسها،کارگاهای آموزشی،همایشهای علمی-فرهنگی مرتبط و نظارت بر اجرای دوره ها به منظور توانمندسازی ماماها جهت ارتقای کیفیت ارائه خدمات از طریق آموزش ضمن خدمت
 • بررسی و نظارت بر وضعیت دفاتر کار مامایی تحت پوشش دانشگاه
 • برگزاری مراسم روز جهانی ماما

 

 1. مادران

 

 • اجرای برنامه عملیاتی سالیانه ارسالی از اداره مادران وزارت متبوع
 • پیگیری اجرای برنامه بیمارستان دوستدار مادر در مراکز تحت پوشش تابعه دانشگاه
 • اجرای برنامه مادران near miss
 • پيگيری مادران پرخطردر مراکز تابعه و انجام مداخلات لازم در ارجاع آنها
 • اجرای نظام کشوری مراقبت از مرگ مادر
 • اجرای برنامه حمایت از زوجین نابارور و تجهیز مراکز تحت پوشش و ارزیابی مراکز

 

 

 1. نوزادان:

 

 • اجرای برنامه عملیاتی سالیانه ارسالی از اداره نوزادان وزارت متبوع
 •  برگزاری کمیته دانشگاهی سلامت نوزادان
 • نظارت و بازدید از بخش نوزادان و NICU کلیه مراکز تابعه دانشگاه
 • نظارت بر ثبت اطلاعات نوزادان بستری در بخش NICU در سامانه مراقبت تخصصی نوزادان
 • اجرای برنامه سطح بندی خدمات مادر و نوزاد در سطح دانشگاه
 • اجرای برنامه احیای نوزادان در سطح دانشگاه
 • برنامه ریزی و مشارکت جهت برگزاری کارگاهای آموزشی سلامت نوزادان
 • اجرای برنامه نوزاد سالم در سطح دانشگاه

 

 1. کودکان
 • اجرای برنامه عملیاتی سالیانه ارسالی از اداره کودکان وزارت متبوع
 • برنامه ریزی و نظارت به منظور ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات در بخش اطفال و اورژانس
 • پایش بیمارستان های دوستدار کودک
 • اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1ماهه در دانشگاه
 • برگزاری کمیته دانشگاهی نظام مراقبت مرگ کودکان 59-1ماهه
 • اجرای برنامه نظام مراقبت مرگ نوجوانان