فهرست

رابطین بیمارستانی

 

کارشناس مادران پرخطر بیمارستان های تابعه دانشگاه:

 • بیمارستان آیت اله روحانی: خانم مژگان نعیمی راد
 • بیمارستان شهید یحیی نژاد: خانم زهرا رضا قلی زاده
 • بیمارستان 17 شهریور مرزیکلا : خانم سکینه رزقی
 • بیمارستان شهید دکتر بهشتی: خانم فاطمه صابریان
 • بیمارستان خصوصی بابل کلینیک: خانم معصومه محمدی راد
 • بیمارستان خصوصی مهرگان: خانم مژده حسینی

 

سوپروایزرین مامایی بیمارستان های تابعه دانشگاه:

 • بیمارستان آیت اله روحانی: خانم مژگان نعیمی راد خانم محبوبه کیائیان
 • بیمارستان شهید یحیی نژاد: خانم زهرا رضا قلی زاده
 • بیمارستان 17 شهریور مرزیکلا : خانم سکینه رزقی
 • بیمارستان خصوصی بابل کلینیک: خانم معصومه محمدی راد
 • بیمارستان خصوصی مهرگان: خانم مژده حسینی