فهرست

برگزاری کار گروه دانشگاهی

برگزاری کار گروه دانشگاهی تحول نظام سلامت و گزارش کار گروهای زیر مجموعه از قبیل کار گروه تخصصی بیمه سلامت وکار گروه تخصصی فناور ی اطلاعات وکار گروه تخصصی  پایش و‌نظارت -کار گروه تخصصی مدیریت دارو