فهرست

بازدید دکتر قاسم‌زاده معاون درمان، مهندس اکبری مدیر آمار و فناوری اطلاعات و مهندس رمضانی مدیر آی تی درمان

بازدید دکتر قاسم‌زاده معاون درمان، مهندس اکبری مدیر آمار و فناوری اطلاعات و مهندس رمضانی مدیر آی تی درمان از روند اجرای نسخ الکترونیکی در کلینیک تخصصی امید

چهارشنبه، ۱ دی ‌‌۱۴۰۰.