فهرست

جلسه ستاد مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی بابل در مبارزه با کرونا با حضور ریاست جدید دانشگاه

 جلسه ستاد مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی بابل در مبارزه با کرونا در سالن معاونت دارو و غذا برگزار شد.

جلسه ستاد مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی بابل در مبارزه با کرونا با حضور ریاست جدید دانشگاه

 جلسه ستاد مدیریت بحران دانشگاه علوم پزشکی بابل در مبارزه با کرونا در سالن معاونت دارو و غذا با حضور دکتر مظفرپور رئیس، دکتر سیفی معاونت درمان دانشگاه و اعضای هیات رئیسه دانشگاه، رؤسا و مدیران تمامی بیمارستان‌های بابل و اورژانس بابل برگزار شد.


روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل