فهرست

عملکرد واحد پرستاری معاونت درمان در ۶ماه اول سال ۹۹

دکتر مصطفی قاسم زده معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل :عملکرد واحد پرستاری معاونت درمان در ۶ماه اول سال ۹۹به شرح ذیل تشریح کرد.

دکتر مصطفی قاسم زده معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل  :عملکرد واحد پرستاری  معاونت درمان در ۶ماه اول سال ۹۹به شرح ذیل تشریح کرد.

تبدیل وضعیت  ۳۳نفر از پرسنل ۸۹روزه به شرکتی

تبدیل  وضعیت ۵۲نفر از پرستاران ۸۹روزه بصورت استمرار طرح

معرفی حدود۴۳نفراز پرستاران استخدامی بیمارستان کودکان امیرکلا و ابلاغ به بیمارستانهای سانتر کرونا(شهید بهشتی ،آیت اله روحانی و شهید بهشتی )

راه اندازی و تامین نیروی انسانی  برای بخش های ویژه جدیدالتاسیس در بیمارستان های شهید یحیی نژاد ۶تخت ویژه ودر بیمارستان آیت اله روحانی ۱۰تخت ویژه

جمع آوری و اطاعات روزانه تعداد بیماران بستری ،ترخیص ،فوتی  ،پذیرش و....از مراکز در روزهای تعطیل و جمع بندی و آنالیز

تشکیل گروه دیسپچ جهت اطاع رسانی مردم شهرستان بابل با استفاده از پرستاران و همچنین استفاده از اعضای هئیت علمی دانشگاه

آموزش کادر داوطلب جهادی برای پوشش بیمارستانها در دوره بحران بعنوان همراه بیمار

آموزش و هماهنگی کادر پرستاری معرفی شده سپاه و شیفت بندی برای سه مرکز ایت اله ..روحانی شهید بهشتی و شهید یحیی نژاد  و معرفی نماینده این نیروها در سه بیمارستان 

گزارش و ارزیابی عوارض ناخواسته بیمارستانی (۱۷مورد در شش ماهه نخست ۱۳۹۹)
مطابق موارد ۲۸گانه ایمنی با تحلیل ریشه ای (RCA)و برنامه ریزی جهت کاهش خطاهای ناخواسته

اجرا و نظارت برنامه های ۲۴۷ و ۷۲۴( مدیریت درمان سکته حاد قلبی و مغزی ) در مرکز منتخب ( ایت ا...روحانی)