بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر سید مصطفی قاسم زاده

دکتر سید مصطفی قاسم زاده

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۰۱۱-۳۲۱۹۴۷۱۴
تلفن داخلی ۲۰۰
فکس ۰۱۱-۳۲۱۹۴۷۴۴
پست الکترونیکی mghasemzadeh@hotmail.com