فهرست

شماره تماس واحدهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

لیست شماره های معاونت درمان

 

 شماره تماس داخلی

واحد

ردیف

دکتر قاسم زاده

200

معاونت درمان

1

دکتر هاشمی

201

مدیر درمان

2

آقای امامقلی زاده

202

مدیر پرستاری

3

خانم خاوری

223

کارشناس پرستاری

4

خانم فرزان

235

کارشناس پرستاری

5

خانم ابریشمی

240

کارشناس پیوند

6

دکتر محمدپور

204

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی 115

7

آقای سمنانی

206

کارشناس نظارت بررسی شکایات و تعرفه

8

دکتر قلی پور

207

کارشناس نظارت مؤسسات پزشکی

9

دکتر علی نتاج

208

کارشناس نظارت دندانپزشکی

10

خانم جانبازی

209

امور مالی

11

مهندس رمضانی

210

کارشناس فناوری اطلاعات

12

آقای موسوی

212

مدیر امور عمومی

13

خانم پیایی

213

امور آزمایشگاه

14

آقای رزاق نیا

214

مسئول امور آزمایشگاه

15

خانم مشیررضا

215

دبیرخانه

15

خانم ضیاتبار

216

بیماریهای خاصmmt

16

خانم ابراهیم تبار روشن

217

صدور پروانه

17

خانم نقویان

218

توزیع تخصصی

18

خانم اسماعیلی

219

آمار و مدارک پزشکی

19

خانم بذری

221

واحد تغذیه

20

خانم مینوچهر

223

بایگانی

21

خانم علوی

224

کارشناس رادیولوژی

22

آقای موسوی

225

امورمالی

23

خانم سلمانیان

230

مسئول اداره مامائی

24

خانم شاهرخی

231

اداره مامائی

25

خانم شعبانی

232

اداره مامائی

26

خانم محمدی

226

ماشین نویسی

27

32192633

32192631

 شماره های ثابت

28

32194713

32194712

 

29