فهرست

پروانه صلاحیت حرفه ای

پروانه صلاحیت حرفه ای

پرستاری حرفه ای است مراقبت محور. هرگونه کوتاهی یا اشتباه در نحوه ارائه خدمات پرستاری ممکن است صدمات جبران ناپذیری بر سلامت افراد و جامعه بگذارد. هم اکنون در بیشتر کشورهای پیشرفته و درحال پیشرفت مکانیسم هایی برای اطمینان از صلاحیت بالینی پرستاران ارائه دهنده خدمات وجود دارد که یکی از معمول ترین آنها اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای می باشد.

پروانه صلاحیت حرفه ای، گواهینامه ای است که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هر پرستار پس از احراز شایستگی های لازم مبتنی بر استانداردهای حرفه ای تعلق می گیرد.

در کشور ما نیز پس از برنامه ریزی های صورت گرفته، از نیمه دوم سال 1395 اولین مرحله صدور پروانه صلاحیت حرفه ای توسط معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز گردید و تاکنون طی سه مرحله به 223 نفر از پرستاران شاغل در مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی بابل، پروانه صلاحیت حرفه ای اعطاء گردیده است.

باوجود تعیین سیاست های عملی کسب و ارتقاء شایستگی های بالینی همچون برگزاری آزمون های جامع، انجام بازآموزی های اثربخش و کارآمد، بروزرسانی دانش و مهارت های علمی و رفتاری پرستاران، اعطاء پروانه صلاحیت حرفه ای دست آوردهای زیر را به دنبال خواهد داشت:

  • بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری و رضایت بیماران
  • مرجع معتبر آماری درباره پرستاران شاغل به فعالیت
  • همگام ساختن خدمات پرستاری کشور با استانداردها و معیارهای جهانی
  • برانگیختن دانشجویان و دانش آموختگان برای ارتقاء صلاحیت حرفه ای
  • ارتقاء اعتبار پرستاری کشور در سطح جهانی
  • پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به حرفه پرستاری
  • ارتقاء یکسان سازی و بالینی محور کردن آموزش پرستاری در سراسر کشور

دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان به عنوان یکی از زیرمجموعه های معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در قالب «استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان در ایران» به لزوم داشتن مدرک RN برای پرستارانی که مسئولیت سرپرستاری بخش یا مسئولیت های بالاتر را برعهده می گیرند به صراحت اشاره نموده است. همچنین در نقشه جامع علمی سلامت که در سال 1388 منتشر شد «استقرار نظام تعیین صلاحیت حرفه ای در مورد دانش آموختگان سلامت» به عنوان یک سیاست اصلی مورد تأکید قرار گرفته است.

در آینده، کسب پروانه صلاحیت حرفه ای، جهت ایفای هرگونه نقش و ارائه خدمات پرستاری در عرصه هایی چون سطح جامعه و مراکز و موسسات بهداشتی، درمان، آموزشی و توانبخشی دولتی(کشوری و لشکری)، غیردولتی (خصوصی، تأمین اجتماعی، خیریه و ... ) و مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل به افراد، خانواده ها، گروه ها و جوامع الزامی می باشد.

جهت گروه های پرستاری و گروه های حرفه ای وابسته (شامل کارشناسان اتاق عمل، هوشبری، فوریتهای پزشکی و بالاتر) پروانه صلاحیت حرفه ای و برای گروه های شغلی وابسته (شامل بهیاران و کاردان های پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت های پزشکی) گواهی صلاحیت شغلی صادر می گردد.