فهرست

مراکز ارائه مراقبت های پرستاری در منزل (Home care)

مراکز ارائه مراقبت های پرستاری در منزل (Home care)

یکی از اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در برنامه عملیاتی سال 1395 و 1396 در حوزه پرستاری، ارتقاء کمی و کیفی مراکز ارائه مراقبت های پرستاری در منزل (Home care) بوده است.

این مراکز مؤسساتی هستند که طبق آیین نامه مربوطه ی آن، جهت تأمین مراقبتهای پرستاری در منزل براساس نیاز مددجویان مطابق با شرح وظایف تعیین شده توسط افراد دارای صلاحیت تأسیس می گردد.

طبق پیش بینی وزارت متبوع، مطابق این برنامه باید تا پایان برنامه ششم به ازای هر 50 هزار نفر، یک مرکز مشاوره ایجاد گردد.

در گذشته نیز خدمات پرستاری در منزل به شهروندان توسط افراد غیرمتخصص، آموزش ندیده و ناوارد ارائه می گردید که مشکلات فراوانی ناشی از عوارض خدمات نادرست را در پی داشت. اما اکنون با تأسیس این مراکز، ارائه خدمات پرستاری در منزل توسط افراد تحصیل کرده، آموزش دیده و دارای صلاحیت انجام خواهد شد که فعالیت آنها تحت نظارت و ارزیابی های مستمر مدیریت پرستاری دانشگاه خواهد بود.

خدمات این مراکز خصوصی می باشد و بیماران زیادی می توانند از بیمارستان مرخص و جهت ادامه درمان به کمک این مراکز در منزل نگهداری شوند. با مراکز مشاوره مراقبت در منزل می توان خدمات پرستاری را به داخل خانه ها برد تا با کاهش هزینه های بیمارستانی جهت بیماران، بهبودی مطلوب تر در کنار خانواده حاصل گردد.

دارابودن پروانه صلاحیت حرفه ای برای تأسیس این مراکز ضروری می باشد همچنین به زودی خدمات این مراکز تحت پوشش بیمه ها قرار خواهد گرفت.     

 

برخی از مزایای تأسیس این مراکز به شرح زیر می باشد:

  • افزایش بهره وری بیمارستانها و کاهش بار بستری بیمارستانها و به ویژه جلوگیری از بستری شدن های مجدد
  • پیشگیری از بستری های غیرضروری
  • کاهش هزینه های درمان نسبت به بیمارستان ها و هزینه هتلینگ به ویژه درصورت داشتن بیمار مزمن، خاص، صعب العلاج، سرطانی یا سالمند
  • افزایش کیفیت مراقبت از بیمار
  • کاهش خطر ابتلا به عفونت های بیمارستانی
  • ارتقاء ایمنی، آسایش و اطمینان بیمار و خانواده
  • تغذیه بهتر و روحیه ی شاداب تر در کنار خانواده
  • بازگشت سریع تر بیمار به زندگی عادی
  • نظارت، کنترل و پیشگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت در منازل مردم به بهانه ارائه مراقبتهای پرستاری
  • استفاده بهینه از استعداد نیروهای کارآمد، متخصص و باتجربه درجهت رفع مشکلات بیمارستانها و جامعه

 

باتوجه به مزایای مراقبت از بیماران در منزل و در کنار خانواده، گام بعدی پس از ایجاد مراکز مراقبت پرستاری در منزل، ایجاد واحد مراقبت در منزل در تمام بیمارستان های دولتی می باشد که درحال حاضر در تمام بیمارستان های شهرستان بابل این واحد ایجاد گردیده است. این واحد با مراکز سطح شهر قرارداد بسته و بیمارانی را که با تأیید پرستار و پزشک خود بتوانند ادامه خدمات پرستاری را در منزل دریافت کنند به مراکز سطح شهر معرفی می نمایند. درحال حاضر تمام بیمارستان های بابل دارای واحد مشاوره مراقبت در منزل جهت ارائه مشاوره و معرفی بیماران به مراکز مورد تأیید دانشگاه می باشند.