فهرست

مدیریت درمانی سکته حاد مغزی - کد 724

مدیریت درمانی سکته حاد مغزی - کد 724

اجرای مدیریت درمان سکته حاد مغزی (724)  از بهمن ماه سال 1394 در 57 بیمارستان منتخب در کشور آغاز گردید. در این طرح  بیماران مراجعه کننده به بیمارستان 724 با علائم سکته حاد مغزی پس از معاینه و بررسی های لازم و انجام CT اسکن درصورت تأیید تشخیص سکته حاد مغزی ایسکمیک در اسرع وقت توسط نورولوژیست تحت ترومبولیتیک تراپی در بخش SCU (Stroke Care Unit) قرار گرفته و در ادامه اطلاعات بیمار در سامانه مربوطه ثبت می گردد.در اجرای این طرح نیز پرستار در اورژانس و بخش SCU یکی از اعضاء فعال تیم 724 می باشد.

پس از استقرار این  برنامه طی سالهای 1394 و 1395 در بیمارستان های منتخب کشور، پایش آن  از ابتدای سال 1396 به عنوان یکی از برنامه های برنامه عملیاتی وزارت متبوع در حوزه معاونت درمان در نظر گرفته شد .

پایش برنامه به صورت سه ماهه در پایان هر فصل و مطابق با چک لیستهای مربوطه  انجام می گردد. همچنین شاخص های مربوط به این برنامه  براساس داشبورد اختصاصی آن استخراج و در سامانه برنامه عملیاتی ثبت می گردد.

مرداد سال 1396 در نخستین جشنواره بیمارستان های 247 و 724،  بیمارستان آیت ا... روحانی بابل به عنوان یکی از بیمارستان های فعال در زمینه اجرای هر دو برنامه معرفی گردید.

درمان های پیش بینی شده در دو  طرح 247 و 724  می تواند درمانی قطعی و نجات بخش جان بیماران دچار سکته حاد قلبی و سکته حاد مغزی باشد پیشرفت و گسترش این دو  برنامه در شهرستان بابل گام مؤثری در جهت کاهش عوارض و میزان مرگ و میر ناشی از این دو بیماری می باشد.

       ♦شناسنامه استاندارد خدمات

       ♦فرم سکته مغزی در سامانه

       ♦  پروتکل درمان

        ♦دستورالعمل اجرایی724اورژانس