فهرست

برنامه عملیاتی:

برنامه عملیاتی:

تدوین و پایش برنامه عملیاتی مشترک دانشگاههای علوم پزشکی از سال 1395 در پرتو تدابیر مقام محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر استقرار نظام یکپارچه برنامه ریزی در ستاد و دانشگاههای علوم پزشکی کشور شکل گرفت. برنامه عملیاتی می تواند ابزار اثر بخشی برای تحقق اهداف و آرمان نظام سلامت باشد که عمدتا در سیاست کلی نظام سلامت (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، برنامه های 5سال توسعه و دیگر راهبردها و سیاست های ملی و بخشی تبیین شده اند. در همین راستا فعالیتهای مربوط به حوزه پرستاری طی سالهای 1395 و 1396 در واحد پرستاری انجام و در سامانه مربوطه ثبت گردید و در سال 1396 به طور 100 درصد مورد انطباق مسئولین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.