فهرست

رئیس و کارشناسان

مسئول اداره :

خانم طیبه سلمانیان           ایمیل : arezoo.slmn@yahoo.com        داخلی:  230

کارشناسان اداره :

خانم محدثه شاهرخی         ایمیل :hadis.sh78@yahoo.com           داخلی:  231

خانم فرشته شعبانی           ایمیل :shabani.ps@yahoo.com         داخلی:  232

محل استقرار: بابل بلوار کشاورز معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی بابل -  طبقه سوم اداره مامایی