فهرست

معرفی مسئول وکارشناسان

مسئول امور بیماریها :

سرکارخانم سیده مریم ضیاتبار احمدی   ایمیل:   m_ziyatabar89@yahoo.com

شماره تماس :                32192631-32192633     داخلی 216

 

کارشناس پیوند اعضاء:

سرکارخانم آزیتا ابریشمی           ایمیل:

     شماره تماس 32192631-32192633            داخلی 240