فهرست

مرکز دولتی

مرکز درمان سوءمصرف مواد شهید ذاکریان :آدرس- بابل - چهارراه گله محله- روبروی ارمگاه -جنب نانوایی سنگگی -شماره تماس:32325580

مرکز درمان سوء مواد شهید رستمی(سلامت مرکزی ):آدرس- بابل موزیرج -ارشاد 26شماره تماس 32272205