فهرست

مراکز دولتی

ارائه کلیه خدمات شیمی درمانی بزرگسال در بیمارستان آیت اله روحانی

ارائه کلیه  خدمات شیمی درمانی اطفال در بیمارستان کودکان امیرکلا

ارائه کلیه خدمات شیمی درمانی و پرتو درمانی در بیمارستان شهید رجائی بابلسر